تماس با ما درباره ما
کوریدور
قوانین برای بازی دو نفره:
برای شروع بازی، موانع را در جایگاه خود قرار می دهیم.(برای هر بازیکن 10 مانع) هر باریکن آدمک خود را در خانه وسط، در ردیف اول سمت خود قرار می دهد.(شکل 1)
 
 شیوه بازی:
هر بازیکن می تواند در نوبت خود یا آدم کش را تکان دهد و یا یک حصار در صفحه قرار دهد.
در حالتی که هیچ حصاری باقی نماند، بازیکن باید آدمکش را حرکت دهد.حرکت آدمک ها:
در هر نوبت آدمک ها فقط می توانند یک خانه حرکت کنند: عمودی یا افقی _ جلو یا عقب. (شکل 2)
آدمک ها باید از دور موانع حرکت کنند. (شکل 3)

قرار دادن موانع:
موانع باید به گونه ای قرار داده شوند که هر دو مربع را بپوشانند. (شکل 4)
موانع باید با هدف تسهیل حرکت بازیکن و یا در جهت جلوگیری از دسترسی آسان بازیکن مقابل به پایان صفحه استفاده شود. (شکل 5)

وقتی دو آدمک در حالتی مقابل هم قرار می گیرند که هیچ مانعی بین آنها نباشد آدمکی که نوبتش رسید می تواند از روی آدمک دیگر بپرد و بدین طریق یک خانه اضافی پیش می رود.(شکل 6)


اگر مانعی در پشت آدمک حریف قرار داشته باشد، بازیکن باید آدمک خود را به سمت راست یا چپ آدمک حریف ببرد. (شکل 8و9)


پایان بازی:
بازیکنی که زودتر به یکی از 9 خانه مقابل خود (آخرین ردیف) برسد برنده است.
(شکل7).


قوانین برای بازی 4 نفره:

در این حالت 4 بازیکن هر کدام آدمک خود را در مربع وسطی یک ضلع از صفحه قرار می دهد. به هر بازیکن 5 مانع می رسد.
قوانین همانند بازی دوتایی است اما پرش از روی بیش از یک آدمک ممنوع است. (شکل 10)
 
نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران
 کوریدور

نظر سنجي کوریدور
    به کوریدور امتیاز دهید!     
1 - از 1 تا 5 به بازی کوریدور چه نمره ای می دهید؟


      [آرشيو]