تماس با ما درباره ما
رامودیس
داستان بازی:
شما به یک مهمانی شبانه در مزرعه حیوانات دعوت شده‌اید! بازی کنید، شادی کنید و همزمان احساس شکارچی و نگهبان بودن را تجربه کنید. چون در پایان مهمانی کسی برنده است که گوسفندهای بیشتری داشته باشد.
شیوه بازی:
بازی در طی 5 دور انجام میشود. برای برنده شدن شما باید بیشترین امتیازها را در طول این پنج دور کسب کنید. روش بازی در هر پنج دور یکسان است و در پایان پنج دور، مجموع امتیازها، برنده نهایی را مشخص می‌کند. به هر بازیکن در هر دور از بازی 9 کارت داده می‌شود. در ابتدای بازی هر بازیکن یک کارت خود را برعکس جلوی خود قرار می‌دهد بعد از اینکه همه بازیکنان کارت‌های خود را قرار دادند، کارت‌ها را به رو برمی‌گردانیم، اکنون زمان تقسیم گوسفندان (امتیازها) است!! در هر دست ممکن است تعدادی گوسفند و گرگ و سگ بازی شده باشد. نحوه‌ی تقسیم گوسفندان از این قرار است:
- اگر همه‌ی کارت‌های بازی شده در یک دست کارت گوسفند باشند، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و همه جا امن و امان است. پس بازی در دست بعدی ادامه پیدا می‌کند. یعنی دوباره هرکدام از بازیکن‌ها یک کارت جدید روی میز اضافه می‌کنند.
- اگر در یک دست، فقط یکی از بازیکن‌ها کارت گرگ جوان خود را بازی کرده باشد و بقیه‌ی بازیکن‌ها کارت گوسفند بازی کرده باشند، گرگ جوان همه‌ی گوسفندهای روی میز را برای خود جمع می‌کند!
- اگر در یک دست، فقط یکی از بازیکن‌ها کارت گرگ پیر خود را بازی کرده باشد و بقیه‌ی بازیکن‌ها کارت گوسفند بازی کرده باشند، گرگ پیر یکی از گوسفندهای روی میز را به دلخواه خود برداشته، و بقییه کارت‌های گوسفند در زمین بازی باقی می‌مانند.
- اگر در یک دست، علاوه بر یک یا چند گرگ، یکی دیگر از بازیکن‌ها کارت سگ نگهبان خود را بازی کرده باشد، سگ نگهبان تمام گوسفندها را با خود می‌برد. و بازیکنانی که گرگ بازی کرده‌اند کارت خود را از دست می‌دهند.
- ولی اگر در یک دست فقط سگ نگهبان بازی شده باشد و هیچ بازیکن دیگری کارت گرگ خود را بازی نکرده باشد، بازیکنی که کارت سگ را انداخته کارت خود را از دست می‌دهد و هیچ امتیازی نمی‌گیرد.
- اگر در یک دست، همزمان چند گرگ یا چند سگ با هم بازی شده باشند، برای تقسیم گوسفندها باید به سراغ رئیس گرگ‌ها و فرمانده‌ی سگ‌ها برویم:

- اگر بیشتر از یک کارت گرگ در یک دست بازی شده باشد و هیچ سگی هم وجود نداشته باشد، ابتدا نزدیکترین گرگ به کارت رئیس گرگ‌ها (مطابق با جهت مشخص شده روی کارت رئیس گرگ‌ها)، یکی از گوسفندهای روی میز را به‌دلخواه خود برمی‌دارد. سپس بقیه‌ی گرگ‌ها در همان جهت، به ترتیب هرکدام یک گوسفند برمی‌دارند تا دوباره نوبت به بازیکن ابتدایی برسد.
* البته دقت کنید که گرگ پیر بیشتر از یک گوسفند نمی‌تواند بردارد و بعد از برداشتن گوسفند خود از بازی خارج می‌شود.
- اگر چندین کارت سگ به همراه یک یا چند کارت گرگ جوان و گرگ پیر بازی شده باشند، گرگ‌ها از دور بازی حذف می‌شوند. سپس نزدیکترین سگ به کارت سگ فرمانده (مطابق با جهت مشخص شده روی کارت سگ فرمانده)، یکی از گوسفندهای روی میز را به دلخواه خود برمی‌دارد. بعد بقیه‌ی سگ‌ها مطابق با همان جهت، به ترتیب هرکدام یک گوسفند برمی‌دارند تا دوباره نوبت به بازیکن ابتدایی برسد.
در پایان دور، مجموع امتیازهای هر بازیکن (از روی عددهای نوشته شده روی هر کارت( شمرده می‌شوند و مهره‌ی امتیازدهی مربوط به آن بازیکن به تعداد امتیازهایش روی صفحه‌ی امتیازدهی جلو می‌رود. سپس همه‌ی کارت‌های بازیکن‌ها به آن‌ها برگردانده می‌شود و بازی یک دور دیگر شروع می‌شود. دقت کنید که در دور جدید، کارت‌های رئیس گرگ‌ها و سگ فرمانده به نفر سمت چپی بازیکن دارنده‌ی این کارت‌ها تعلق می‌گیرد.
نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران
 رامودیس