فکرانه

بیش از 40 سال است که جایزه اشپیل Spiel des Jahres به عنوان یکی از مهمترین جوایز بردگیمی دنیا توسط هیات داورانی که اکثرا آلمانی تبار هستند به بهترین برد گیم های دنیا اعطا شده است.
ابتدا قبلی 1 بعدی انتها