فکرانه

En
برند
هوپا
نفرات
دونفره / تا 4 نفره
زمان
بین 15 تا 30 دقیقه
سن
خردسال / سالهای آغاز دبستان / نوجوان
نوع رومیزی
دورهمی / بردگیم کودک / چابکی / بدون نوبت
مکانیزم رومیزی
تشخیص و ساخت الگو
مهارت رومیزی
دست ورزی / سرعت عمل و چابکی / دقت و تمرکز