فکرانه

برند
بازبازی
نفرات
دونفره / تا 4 نفره / بین5 تا 8 نفره
زمان
بالای یک ساعت
سن
نوجوان
نوع رومیزی
استراتژی
مکانیزم رومیزی
حراجی
مهارت رومیزی
تصمیم گیری و ریسک پذیری / پیش بینی و ذهن خوانی / تفکر استراتژیک