فکرانه

قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.

بازیکنان، در طول بازی، با متّصل کردنِ سَرها، قطعات بدن و دُم‌ها، کوآتل‌هایی را می‌سازند تا ملزومات محقّق شدن پیشگویی‌ها (مشابه کارت‌های پیشگویی) را تأمین کنند. هر چقدر که یک کوآتل، خواسته‌های کارت‌های بیش‌تری را تأمین کند (اصطلاحاً: “کارت‌های بیش‌تری را تأمین کند”)، امتیازات بیش‌تری نیز نصیب بازیکن سازنده‌ی کوآتل خواهد شد. علاوه بر این، هر کوآتل می‌تواند با تأمین کردن یکی از کارت‌های معبد، امتیازات ویژه‌ای را نیز نصیب سازنده‌ی خود کند. بازی، از لحظه‌ای که یکی از بازیکنان، سوّمین کوآتل خود را کامل کند یا ذخیره‌ی قطعات بدن کوآتل تمام شود، پایان می یابد.