فکرانه

بازی بزرگراه Tokyo-Highway 2

شما به چالش بزرگراه دعوتید!
بزرگراه یک بازی جذاب و چالش انگیز است
جاده ها و ستون ها را آماده کنید سپیس با اتومبیلهایتان در رقابت حضور داشته باشید!
بازیکنان برای ایجاد جاده های خلاقانه به چالش کشیده می شوند و برای قرار دادن تمام اتومبیل های خود رقابت می کنند.
مراقب باشید! ستون ها با ارتفاع و میله های شیب دار که به عنوان راه های اتصال در نظر گرفته شده اند، لزوما به یک اندازه نیستند.
هنگامی که مسیر(جاده) را آماده می کنید ، می توانید یکی از ده اتومبیل خود را روی آن قرار دهید.
آیا شما اولین نفری خواهید بود که همه اتومبیل های خود را قرار می دهید؟
بازی بزرگراه باعث افزایش تمرکز و قدرت خلاقیت شما می شود و هماهنگی بین دست و چشمان شما را افزایش می دهد.
این بازی جذاب باعت رشد مهارت حرکتی ظریف شده و برای آموزش نظم و ترتیب مناسب است.
با بزرگراه هیجان خلق یک بنای شهری را در کنار دوستان و خانواده تجربه می کنید.

4-2 نفره
50-30 دقیقه
8 سال به بالا
به زودی
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 700,000 تومان رایگان است.